Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

- pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki wodnej rolnej co najmniej 2 lata;

- dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;

- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres  zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

- pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 575 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2018 r.)

*Więcej informacji w załączniku.

Pozostałe zdjęcia