Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie wydanej decyzji z dn. 19 czerwca 2018 r. Warmińsko – Mazurski Konserwator Zabytków zezwolił na kontynuację przerwanych robót w miejscu odkrycia reliktów historycznej architektury w trakcie inwestycji : pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa, wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo – kolejowego” przy ul. Drwęckiej w Ostródzie w km 0+90-0-0+100 strona lewa w km 0+90-0+120 w km 0+120-0+240 strona prawa. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, że odsłonięte relikty architektoniczne są pozostałością nowożytnej zabudowy miejskiej Ostródy tj. kinoteatru Deutsches Theater oraz dawnej szkoły dziewczęcej Luisenschüle, mieszczących się przy ul. Drwęckiej w Ostródzie. Badania nie wykazały obecności starszych nawarstwień niż XIX/XX w. Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz analizy przedłożonej dokumentacji konserwator zabytków potwierdził zakończenie archeologicznych badań wykopaliskowych w miejscu kolizji przedmiotowej inwestycji z relikwiami XIX/XX zabudowy prace ziemne związane z jej realizacją mogą być kontynuowane. Dnia 4 lipca 2018 r. rozpoczęto prace fundamentowe tj. palowanie pod podporę środkową.

Pozostałe zdjęcia