Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że od 1 listopada 2016 r. zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim dodatków.

Wnioski na okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. przyjmowane i rozpatrywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2. Godziny otwarcia Ośrodka, poniedziałek – piątek, w godz. 700 – 1500.

Poniżej podajemy jaka będzie wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych.

W podsumowaniu przypominamy główne zasady – komu i na jako cel przysługuje zasiłek rodzinny oraz rodzaje dodatków do zasiłku.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego i próg dochodowy

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny wynosić będzie miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, m.in. spełnia warunki kryterium dochodowego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Od 1 listopada 2016 r. wysokość dodatków zostanie podwyższona:

- w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – do kwoty 90 zł,
 • powyżej 5. roku życia – 110 zł;

- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł,
 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł;

- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (lub do kwoty 273 zł, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł