Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

OŚWIADCZENIE – STANOWISKO

 Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie: rozważenia nabycia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9a zabudowanej budynkiem basenu lub budowy nowego basenu

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Miasta Ostródy (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. nr 75 poz. 1132 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie oświadcza, że:

1) Wyraża się wolę rozważenia nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 363/5  o powierzchni 0,2592 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW EL1O/00040120/2, położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9a, zabudowanej budynkiem basenu lub podjęcia stosownych działań w celu wybudowania nowego basenu w Ostródzie

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostróda do przeprowadzenia negocjacji z Syndykiem Masy Upadłości na nabycie wymienionej w pkt. 1 nieruchomości oraz przeprowadzenia rozmów z podmiotami zainteresowanymi, a w szczególności z samorządami: Gminnym i Powiatowym, celem wspólnego nabycia wymienionej w pkt. 1 nieruchomości;

 

Pozostałe zdjęcia