Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Zaczęło się od drewnianej strażnicy, przebudowanej następnie na zamek. W 1329. roku komtur dzierzgoński Luther z Brunszwiku stwierdził, że wypadałoby nadać Ostródzie prawa miejskie (dzięki Luter, zawsze będziemy o tym pamiętać!). Od tego czasu nasze miasto przeżywało swoje wzloty i upadki. Wzlotów było więcej, dzięki czemu dzisiaj jesteśmy dumną Perłą Mazur, rozpoczynającą powoli przygotowania do swojego święta! 690-te urodziny będziemy świętować wspólnie, celebrując jednocześnie inne, ważne rocznice: 25-lecie podpisania umowy partnerskiej z Osterode am Harz, oraz 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Obchody rocznicowe rozpoczną się 10. maja uroczystym koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Zakończą je 29. czerwca Ostródzkie Dni Morza.

W tym czasie odbędzie się szereg inicjatyw pod szyldem 690-lecia Ostródy (szczegółowy kalendarz wkrótce).

Jedną z form uświetnienia pięknej rocznicy jest stworzenie logotypu, który będzie pojawiać się we wszelkich materiałach urzędowych, reklamowych, promocyjnych i popularyzatorskich na terenie naszego miasta. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie, którego celem jest stworzenie logo 690-lecia Ostródy! Do udziału zapraszamy wszystkich miłośników naszego miasta! Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda pieniężna! Do dzieła! Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie projektu graficznego LOGO promującego jubileusz 690-lecia
nadania praw miejskich dla miasta Ostróda


I. Informacje ogólne


Organizator: Gmina Miejska Ostróda


Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo promującego jubileusz 
690-lecia nadania praw miejskich miastu Ostróda.


W 1329 roku miasto Ostróda otrzymało prawa miejskie. W bieżącym roku: 2019 świętujemy jubileusz 690-lecia nadania praw miejskich. 


II. Przedmiot konkursu:

 

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo promującego jubileusz 690-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ostróda. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych
  i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Miasto Ostróda w jubileuszowym 2019 roku.

 2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną.

 3. Projekt może nawiązywać również do symboli Unii Europejskiej w związku z 15-leciem wejścia Polski do UE.


III. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne które:

 1. zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia,

 2. prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy (zał. 1), zawierający pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całości praw autorskich, w tym do rozporządzenia i korzystania z praw należnych do projektu (wraz ze wszystkimi elementami składającymi się na projekt: fonty, grafiki itp.).

 1. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo pisemna zgoda opiekuna prawnego (zał. 2).

 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że projekt (wraz ze wszystkimi jego składowymi tj. fonty, grafiki itp.) stanowi jego wyłączną własność i/bądź nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną
  w przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, dotyczących naruszenia praw autorskich.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

 

 1. Projekt Logo należy składać w następujących formatach:

 1. Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4.

 2. Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach pliku *cdr (Corel Draw) oraz w formacie służącym do prezentacji i drukowania *PDF, dopuszczalne *JPG o wysokiej rozdzielczości. 

 3. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

 1. Prace konkursowe powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na projekt graficzny logo jubileuszu 690-lecia”. 

 2. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nie otwierać przed 28.03.2019 r.”.

 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jeden projekt.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 

 1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, w BOI, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 28.03.2019 r. 
  z podpisem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo jubileuszu 690-lecia”.

 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 

VI. Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Wyboru laureata konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Ostródy.

 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę rzeczową dla zwycięzcy konkursu 
  w wysokości 800 zł. 

 4. Organizator zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

 

VII. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych na zwycięski projekt

 

 1. Warunkiem przekazania nagrody, o której mowa w paragrafie 4 jest zawarcie umowy pomiędzy Zwycięzcą konkursu a Organizatorem, na podstawie której, w ramach otrzymanej nagrody, Zwycięzca przeniesie na Organizatora, na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania do projektu stosownie do zapisów art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2339 z późniejszymi zmianami) na wszelkich polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, najem i użyczenie, publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 2. Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora prawa zależne w zakresie wymienionym w ust.1.

 3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa prawo własności projektu i jego elementów składowych (fontów, grafik, itp.).

 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń o naruszenie autorskich praw do projektu.

 5. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt naruszał prawa osób trzecich.

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

 1. Planowana data ogłoszenia wyników: 02.04.2019 r .

 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego miasta Ostróda www.ostroda.pl

 

X. Organizacja konkursu:

Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda


XI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

XII. Ochrona danych osobowych:

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).

2) W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, P. Jacek Pietrzyk z którym można skontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w ramach prowadzenia dokumentacji i w celach informacyjnych związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie projektu graficznego LOGO promującego jubileusz 690-lecia
nadania praw miejskich dla miasta Ostróda.

 

5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 4 celów, a  po tym czasie przez okres do 2 lat w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani dane osobowe zostaną usunięte.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki:

 

Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nr 2 – Zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………..

 

Dane kontaktowe:

Numer telefonu: …………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………

 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na opracowanie projektu graficznego LOGO promującego jubileusz 690-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ostróda.

 

Oświadczam, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazującą zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 

Oświadczam, iż w przypadku uznania złożonej przeze mnie pracy za najlepszą, wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu nieodpłatnie na podstawie odrębnej umowy, autorskich praw majątkowych do tej pracy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Urząd Miejski w Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24. Tel. 89 642 94 00, e-mail um@um.ostroda.pl w celu przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo promującego jubileusz 690-lecia nadania praw miejskich dla miasta Ostróda oraz prowadzenia innych działań informacyjnych i dokumentacji związanej z konkursem.

 

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku na stronach internetowych miasta Ostródy, w gazetach i innych publikatorach w sposób ogólnie przyjęty.

 

3. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, obowiązkach administratora i moich prawach, oraz z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 

..................................................................

Podpis AUTORA i data

 

 

..................................................................

Podpis opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) i data

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOPLETNIEJ

 

 

Ja …………………………………………………………., jako prawny opiekun, wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………………………………………..……. w konkursie na logo jubileuszu 690-lecia nadania praw miejskich miastu Ostróda.

 

 

 

 

...................................................................

Podpis, miejscowość i data