Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży,
Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego lub w kasie - z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

2) W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).