Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Dla mieszkańców Ostródy zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące obowiązkowe wstawienie się do kwalifikacji wojskowej prowadzone będzie od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 28 lutego 2017r.

mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

 • osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. 5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

   wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

  Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym Urząd Miejski w Ostródzie, pok. Nr 104, 102, w godz. od 7.30 do godz. 15.30 .