Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Obecnie w trakcie oceny pozostają trzy wnioski o dofinansowanie złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

W ramach projektu mają zostać przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego. Prace przewidują ocieplenie zewnętrznych ścian, stropów nad ostatnią kondygnacją i stropów nad piwnicami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż kolektorów słonecznych. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 2. 337. 728,70 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 1. 860. 930,47 zł.

Nie udało się pozyskać środków z programu na realizację projektu „Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie”, w ramach którego zaplanowany był zakup nowego pojazdu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie. Projekt pomimo uzyskanej w odwołaniu najwyższej oceny punktowej w konkursie nie uzyskał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków.

W styczniu 2017 r. Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek do programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju na przeprowadzenie prac remontowych na Cmentarzu II Wojny Światowej w Ostródzie. Projekt dotyczy prac związanych z zabezpieczeniem muru oraz remontem alejek i dojść do obiektu. Wartość projektu to 245. 305,97 zł, a wnioskowana kwota dotacji wynosi 196. 244,77 zł.

W drugiej połowie lutego ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac objętych projektem „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda”. Na jego realizację Gmina Miejska Ostróda pozyskała 1. 458. 608,61 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, w tym wykonanie wielu elementów małej architektury.