Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Jest nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa w mieście i poznanie problemów lokalnej społeczności.

W Urzędzie Miejskim dnia 22 marca br. spotkali się komendanci Straży Miejskiej w Ostródzie Jacek Pietrzyk i Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Głównym celem spotkania było opracowanie wspólnego planu działań obu służb, którzy wspomagać będą dzielnicowych w codziennej służbie. Efektem porozumienia jest wyznaczenie wspólnych rejonów dla funkcjonariuszy.

Wyznaczono i przydzielono do czterech rewirów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie- siedmiu strażników miejskich, którzy w ramach swojej pracy będą działać w wyznaczonym dla nich rejonie. Strażnicy przydzieleni do danego rejonu, będą działać również, jako dzielnicowi, w przypadku, gdy dana sprawa wyjdzie poza ich kompetencje, przekażą ją dla współpracującego bezpośrednio z nim funkcjonariuszem.