Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zgodnie wnioskiem Burmistrza Miasta Ostróda o zwołanie Sesji Rady Miejskiej w trybie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Ostródzie.
Sesja odbędzie się 31 maja 2017 roku o godzinie 1400 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

Wnioskowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostróda na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wykonania zadania publicznego.
5. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej.