Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zapraszamy do wzięcia udziału w XL sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
Sesja odbędzie się 29.11.2017 r. o godzinie 14:15 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Proponowane zmiany do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2017 - 2027.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ostróda.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ostróda.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego i nadania mu nazwy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Bolesława Chrobrego w Ostródzie, naprzeciw cmentarza komunalnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Miejskiej Ostróda żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniających dziennych opiekunów w 2018 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda w 2018 roku do realizacji projektu partnerskiego oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Rodzina aktywna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda w latach 2018-2019 do realizacji projektu partnerskiego oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Rodzina wsparciem silna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020.

18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Ostróda z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

19. Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.

20. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej.