Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku od godz.9.00 do 13.00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy w budynku Urzędu Miejskiego p. 210.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

- młodzieży do 26 roku życia;

- osobom korzystającym z pomocy społecznej;

- osobom powyżej 65 roku życia;

- weteranom i kombatantom;

- posiadaczom Karty Dużej Rodziny;

-każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;

- kobietom w ciąży.

 

Pomoc ta polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia omocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w postępowaniu sądowo- administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

- prawa pracy;

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

- prawa cywilnego;

- spraw karnych;

- spraw administracyjnych;

- ubezpieczenia społecznego;

- spraw rodzinnych;

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.