Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie. Sesja odbędzie się 18.01.2018 roku o godzinie 13:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Proponowane zmiany do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2018 - 2027.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok.

7. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu na realizację inwestycji „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat oraz na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Gmina Miejska Ostróda jest organem rejestrującym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ostróda.

14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Ostróda z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

15. Wolne wnioski, informacje i zapytania radny

16. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej.