Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2018 rok      za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem

31 stycznia 2018 r.

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016r.poz.487).

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia– zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej     w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt. 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów:

- zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 a ustawy składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2, - zgodnie z art. 18 ust. 12 b ustawy do uiszczenia należnej opłaty powiększonej o 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 albo 5.

Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).