Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Art 2

Konsultacje społeczne - Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r. Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.

czytaj więcej