Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon kontaktowy:89-642-94-29

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

- Prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wykonywanie zadań z zakresu spraw meldunkowych,

- Prowadzenie Rejestru Dowodów osobistych oraz wykonywanie wszelkich spraw w tym zakresie,

- Nadawanie PESEL na indywidualny wniosek mieszkańca wniesiony do organu,

- Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania   cudzoziemców,

-  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych  oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

- Prowadzenie  i aktualizowanie  rejestru wyborców i wydawanie  w tym zakresie decyzji,

- Sporządzanie spisów wyborców,

- Przygotowanie  prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe,

- Prowadzenie spisów powszechnych ludności i mieszkań,

- Prowadzenie spraw związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu i poza miejscem sprzedaży,

- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem   zezwoleń na transport drogowy taksówką,

- Prowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

- Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,

- Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych na terenie miasta i przygotowywanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych,

- Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon kontaktowy: 89-642-94-68

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

- Bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, prowadzenie rejestrów tych ksiąg oraz aktów zbiorowych do tych zdarzeń,

- Prowadzenie rejestru stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.  

- Przyjmowania oświadczeń o: 
a) wstąpieniu w związek małżeński, 
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
d) uznaniu ojcostwa, 
e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

- Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów

- Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne.

- Rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego

- Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

- Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

- Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.

- Wydawanie z akt stanu cywilnego: 
a) odpisów zupełnych i skróconych, 
b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, 
c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 
d) zaświadczeń o stanie cywilnym

- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: zmiany imienia i nazwiska

- Dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej

- Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty  urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu s.c.

- Wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Telefon kontaktowy: 89-642-94-60

Zakres spraw i zadań do realizacji przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

- Prowadzenie i obsługa inwestycji i remontów miejskich, w tym prowadzonych w partnerstwie z innymi samorządami i podmiotami,

- Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,

- Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych we współpracy z Zespołem Rozwoju Lokalnego,

- Monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji,

- Bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Miasto projektów inwestycyjnych,

utrzymanie miejskiej infrastruktury technicznej,

- Prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- Prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

- Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

- Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- Prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- Prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego w zakresie zleconym przez Burmistrza,

- Utrzymanie targowisk i hal targowych,

- Utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień,

- Utrzymanie miejskich cmentarzy komunalnych,

- Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych,

- Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

- Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym, współdziałanie i koordynowanie prac Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Telefon kontaktowy: 89 642-94-08

- nadzór działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
-  prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oświaty, 
- nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież, 
-  prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom i słuchaczom oraz dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 
-  nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 
-  nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu pomocy społecznej, 
-  nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
-  współpraca, koordynowanie i wspieranie działań ostródzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – między innymi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.  

10a. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:

- Współpraca z ostródzkimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
- Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- Przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Telefon kontaktowy: 89 642-94-23

Do zakresu działania  Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  należy w szczególności:

- Prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz oddziaływania na środowisko,

- Prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego,

- Inwentaryzowanie mienia komunalnego,

- Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, placów i numeracji nieruchomości oraz nadawania numeracji porządkowej budynkom i nieruchomościom,

- Gospodarowanie mieniem komunalnym oraz prowadzenie spraw związanych z  własnością mienia komunalnego,

- Prowadzenie spraw z zakresu przekształceń własnościowych, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad gospodarką komunalną, w tym działalnością spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego,

- Prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną i leśną na terenie Miasta Ostródy.