Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Drodzy Mieszkańcy Ostródy,

  Z myślą o mieszkańcach miasta Ostróda powstał Program „Karta Ostródzka” Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz docelowo poprzez zniżki i świadczone usługi Partnerów, którzy przystąpią do programu.

Wprowadzenie programu zaowocuje poprawą wizerunku miasta, zwiększy jego atrakcyjność dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców.

Karta jest wydawana tym, którzy mieszkają w naszym mieście i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają z wszystkich usług. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Miejską Ostróda oraz podmioty uczestniczące w Programie, zgodnie z Programem „Karta Ostródzka” i dokumentami, które zostały wskazane w UCHWALE Nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Ostródzka”.

 

W jaki sposób można otrzymać Kartę Ostródzką?

   Kartę Ostródzką można otrzymać składając wniosek o wydanie karty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (pokój Nr 105 parter)

Do wniosku trzeba okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie:

- pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Ostródzie poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu, na której widnieje adres zamieszkania,

- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzednik rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku,

- emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na której widnieje adres zamieszkania.

Przystąpienie do programu przez Partnerów Programu „Karta Ostródzka”

  Bardzo gorąco zachęcamy przedsiębiorców Naszego pięknego miasta. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca świadczący usługi na terenie Ostródy, który przystępując do Programu, zaoferuje rabat/zniżki  na swoje usługi dla posiadaczy „Karty Ostródzkiej”. To od firmy partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Program i jakie działania chce podejmować. W tym celu, zainteresowani przedsiębiorcy mogą pobrać deklarację partnerstwa w Programie. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać do Wydziału Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, celem zawarcia umowy w tej sprawie.

 

Partnerzy Karty Ostródzkiej

 

Ważne informacje i pliki do podbrania:

 

Dla Mieszkańca

Regulamin wydawania i użytkowania „Karty Ostródzkiej”

Wniosek o wydanie i przedłużenie karty

Wniosek o wydanie i przedłużenie karty dla mieszkańca oraz jego dzieci

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o unieważnienie Karty Ostródzkiej

Wykaz adresów - obszar REWITALIZACJI

Dla Partnerów:

Wniosek o przystąpienie do programu

Partner naklejka A4