Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ustanowiona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko- mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909), wydanego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.282 z późn. zm.). Zarządzającym strefą jest Warmińsko- Mazurska Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Obecnie granicami W-M SSE jest objęte 1390,7 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Organizacyjnie teren Strefy został podzielony na Podstrefy. Podstrefa Ostróda w chwili obecnej składa się z 3 kompleksów. Kompleks 1 i 2 znajduje się w obrębie 6 miasta Ostróda, zaś kompleks 3 w obrębie ewidencyjnym nr 38 Tyrowo. Na podstawie obecnych przepisów prawnych W-M SSE działa do 31.12.2026 r.

Miasto Ostróda podpisało umowę z Warmińsko- Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A w Olsztynie w dniu 05.01.2004 r. Na podstawie tej umowy objęte granicami strefy zostały tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Ostróda tj. działka nr 129/6 o powierzchni 1,2630 ha, położona w obrębie 6 miasta Ostróda, (Kompleks 1 m. Ostróda) oraz działka nr 120/10 o powierzchni  3,7083 ha, położona w obrębie 6 miasta Ostróda (Kompleks 2 m. Ostróda).

Działka nr 129/6 została na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 marca 2015 r. podzielona na działki: działka nr 129/33 o powierzchni 0,3254 ha, działka nr 129/34 o powierzchni 0,0518 ha i działka nr 129/35 o powierzchni 0,08858 ha. W dniu 26.08.2015 r. Gmina Miejska Ostróda sprzedała w drodze przetargu Państwu Beacie i Ryszardowi Szempek działkę nr 129/33 o powierzchni 0,3254 ha i udział wynoszący ½ część w działce gruntu 129/34 o powierzchni 0,0518 ha.

W 2016 r. dokonano podziału działki nr 129/35 o powierzchni 0,8858 ha na trzy działki o numerach: 129/42 o powierzchni 0,0413 ha, 129/43 o powierzchni 0,2504 ha i 129/44 o powierzchni 0,5941 ha. W dniu 8.02.2017 r. Gmina Miejska Ostróda sprzedała w drodze przetargu Panu Danielowi Margalskiemu działkę nr 129/43 o powierzchni 0,2504 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 129/42 o powierzchni 0,0413 ha oraz udziałem ¼ części w działce nr 129/34 o powierzchni 0,0518 ha. Obecnie po sprzedaży działek na rzecz w/w przedsiębiorców powierzchnia niezagospodarowana Kompleksu 1 i 2 miasta Ostróda objętego Warmińsko- Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wynosi 5,9287 ha.

Jednocześnie trwa procedura sprzedaży pozostałych działek w Kompleksie 1 (dz. Nr 129/42, 129/34 i 129/44 o pow. 0,5941 ha). Przetarg zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2017 r.