Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wydział  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie  przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2018

w terminie do 30 września 2018 r.

Opłaty należy dokonać w kasie (w poniedziałek w godzinach 9:30 do 15:30, wtorek-piątek w godzinach 8:00 do 13:00 Urzędu Miejskiego w Ostródzie)

lub na rachunek:

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. OSTRÓDA                                           

53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Ostródzie  za pośrednictwem:

 - maila  a.gestwicka@um.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl,

lub okazać przy w pokoju 104 tutejszego Urzędu Miejskiego.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5,jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Miejskiego po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.