Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ostróda, dnia 21 listopada 2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Ostróda na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121, z późn. zm.), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 miasta Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 203/7, o powierzchni 1,2833 ha, księga wieczysta EL1O/00037456/2, który miał się odbyć o godzinie 1200, w dniu 22.11.2018r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 , umieszczono na stronie internetowej urzędu (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.