Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ostróda, dnia 3 grudnia 2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Ostróda odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obr. 8 m. Ostróda przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 123/2 o powierzchni 49 m2, 123/4 o powierzchni 31 m2, księga wieczysta nr EL1O/00033909/5 oraz 122/7 o powierzchni 7 m2, księga wieczysta nr EL1O/00017017/7, który miał się odbyć o godzinie 1200, w dniu 14.12.2018r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 , umieszczono na stronie internetowej urzędu (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.