Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Burmistrz Miasta Ostróda

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Ostróda. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Miejskiej Ostróda,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera,

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8) pełna sprawność fizyczna,

9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność)

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.

2) CV z opisem dodatkowych umiejętności.
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

4) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 119)
w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda,  ul. Adama Mickiewicza 24, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
.