Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 26 czerwca 2020r.

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. nr 65, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 17 lipca 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Lokal niemieszkalny nr 1.

2. Powierzchnia użytkowa – 157,74 m2.

3. Pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni – 15,75 m2.

4. Księga wieczysta lokalowa – brak.

5. Położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, w obrębie 8 m. Ostróda, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 150/6, o powierzchni 506 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00006705/7. Udział w nieruchomości wspólnej 189/1000 części.

6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda: zabudowa mieszkaniowo-usługowa (symbol MU2).

7.Opis nieruchomości lokalowej: Lokal niemieszkalny położony w budynku nr 11, znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, składa się z: sali sprzedaży (14,28m2), pomieszczenia technicznego (8,74 m2), pomieszczenia produkcyjnego (78,25 m2), pomieszczenia biurowego (6,16m2), magazynu (23,32m2), pomieszczeń gospodarczych ( 1,82 m2; 3,23 m2; 2,23 m2), komunikacji (5,30 m2), w.c. ( 0,75 m2; 1,44m2), łazienki (8,01m2), natrysku (1,72 m2), klatki schodowej do piwnicy (2,49 m2).

Wykończenie wewnętrzne lokalu:

Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapienny, w pomieszczeniach socjalnych, dawnym pomieszczeniu produkcyjnym a także w pomieszczeniach gospodarczych ściany wyłożone glazurą. Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane emulsyjnie. W pomieszczeniu produkcyjnym na stropie widoczne wykwity grzyba            i zacieki. Posadzki różnorodne - w części pomieszczeń lastryko szlifowane, terakota,     w prawej części pomieszczenia produkcyjnego posadzki betonowe. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa (pierwotna), częściowo zabezpieczona od zewnątrz kratami, ubytki w oszkleniu. Stolarka drzwiowa – różnorodna - wejście do pomieszczenia sklepowego – drzwi z PVC, pozostałe drzwi drewniane i płycinowe – (drzwi do pomieszczenia technicznego zabezpieczone z zewnątrz kratą). Lokal wyposażony był w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, grzewczą oraz wentylacji grawitacyjnej  mechanicznej. Ogólny stan techniczny lokalu określa się jako słaby. W dawnym pomieszczeniu produkcyjnym zalega duża ilość gruzu i materiałów porozbiórkowych. Lokal kwalifikuje się do remontu. Możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu bardzo ograniczona.

8. Cena wywoławcza brutto - 180.000,00 zł, słownie: (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 106, z późn. zm.).

9. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - nie dotyczy.

 

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:

wykaz lokal uż. 1 Kościuszki 11