Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Przypomina sie o obowiązku umieszczania na budynkach tabliczek z numerami porządkowymi, który wynika z treści art. 47 b ust 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj. Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm./:

ust 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

ust 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza
się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości”.