Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 24 lipca 2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

   Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31/1, o powierzchni 0,0819 ha, księga wieczysta EL1O/00041715/7.

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 31/1 posiada kształt regularny. Teren działki płaski, niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa doprowadzone do ostatniej zabudowanej działki przy   ul. Partyzantów (budynek 20E, odległość około 30m).

Zabudowę należy kształtować jako wolnostojąca do trzech kondygnacją z ostatnią kondygnacją jako poddaszem użytkowym. Kąt nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku 30-45 stopni.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490, ze zm.) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 82.000,00 zł.

Wadium – 16.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 820,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 03.09.2020r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w BNP Paribas Bank Polska S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 28.08.2020r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 19.12.2019r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 18.06.2020r.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie III przetarg 31-1 Partyzantów