Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 24 lipca 2020 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 24 lipca 2020r. do dnia 14 sierpnia 2020r. wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

1. Działka nr 15/4.

a) Położona w obr. 8 m. Ostróda, przy ul. 11 Listopada.

b) Powierzchnia - 132 m 2 .

c) Księga wieczysta EL1O/00038886/2 .

d) Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe.

e) Opis nieruchomości: Działka niezabudowana i niezagospodarowana, posiada wydłużony prostokątny kształt. Teren działki płaski, częściowo ogrodzony. Na działce rosną 4 drzewa liściaste, pozostała część działki jest w znacznym stopniu zakrzaczona. Przez północno-zachodnią część działki przebiega miejska sieć ciepłownicza. W ulicy 11 Listopada przebiegają sieci energetyczna wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa telekomunikacyjna posiada pełne uzbrojenie, wystawa południowo wschodnia. Najbliższe sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i handlowo-usługowa. Dojazd przez działkę nr 15/3, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskie „B”. Wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

f) Cena brutto: 000,00 zł.

g) Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) - nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:

Wykaz 11 listopada 15-4