Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 17 lipca 2018r.

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

   Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 lipca 2020r. do dnia 7 sierpnia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

1. Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 71/2 i 66/3 - niezabudowane

a) Łączna powierzchnia - 3,1576 ha.

b) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w obrębie 4 Ostróda przy Gustawa Gizewiusza, na terenie dzielnicy przemysłowo-usługowej, zlokalizowanej w części północnej miasta przy drodze ekspresowa S-7. Brak możliwości zjazdu z ul. Gustawa Gizewiusza na drogę S-7. Od strony wschodniej nieruchomość przylega do kanału łączącego jez. Drwęckie z jez. Pauzeńskim, od północy graniczy z działką przeznaczoną pod zabudowę produkcyjno-usługową, od południa znajdują się niezabudowane, podmokłe łąki. Dojazd ul. Gustawa Gizewiusza o nawierzchni asfaltowej oraz drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej. Nad nieruchomością przebiegają 2 linie średniego i 1 niskiego napięcia. W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej                    i produkcyjnej - rozdzielnia gazu, zakład produkcyjny „Indyk Mazury”, baza przedsiębiorstwa drogowego oraz kilka mniejszych zakładów usługowych.

Działka nr 71/2 o powierzchni 2,2709 ha posiada w swej zasadniczej części regularny prostokątny kształt. Teren w niewielkiej części utwardzony jest płytami betonowymi. Duża część działki leży na terenie podmokłym, o niekorzystnych warunkach gruntowych. Południowo-zachodnia i południowo-wschodnia część działki jest zakrzaczona i zadrzewiona. Na działce występują nieczynne przyłącza oraz fragmenty instalacji technicznych. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i telekomunikacyjną. Działka niezabudowana.

Działka nr 66/3 o powierzchni 0,8867 ha posiada kształt nieregularny zbliżony do pogrubionej litery „L”. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzewami, prawie w całości stanowi podmokłą łąkę. Niekorzystne warunki gruntowe.

c) Księga wieczysta nr EL1O/00031710/9.

d) Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na usługi.

e) Cena nieruchomości brutto – 724.000,00 zł.

2. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) - nie dotyczy.

 

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:

Wykaz Gizewiusza przetargi 71-2 i 66-3