Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Szczegółowe informacje na załączonej grafice.

 

Treść Uchwały:

Uchwała Nr VII/56/2019

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 marca 2019 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza (Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XVIII/138/2000 z dnia 19 kwietnia 2000r. ze zm.).

 

§2. Granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.