Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


  Ostróda, dnia 11 września 2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 15/4, o powierzchni 0,1132 ha, księga wieczysta EL1O/00038886/2.

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana i niezagospodarowana, posiada wydłużony prostokątny kształt. Teren działki płaski, częściowo ogrodzony. Na działce rosną 4 drzewa liściaste, pozostała część działki jest w znacznym stopniu zakrzaczona. Przez północno-zachodnią część działki przebiega miejska sieć ciepłownicza, która nie stanowi części składowej nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do bezterminowego i nieodpłatnego umożliwiania właścicielowi ww. sieci ciepłowniczej dostępu, w celu wykonywania bieżącej konserwacji i usuwania awarii.

W ulicy 11 Listopada przebiegają sieci energetyczna wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa telekomunikacyjna posiada pełne uzbrojenie, wystawa południowo wschodnia. Najbliższe sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i handlowo-usługowa. Dojazd przez działkę nr 15/3, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskie „B”. Wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na działce znajduje się garaż blaszany – umowa dzierżawy do dnia 31.12.2020r.działka obciążona jest umową dzierżawy na lokalizację wiaty śmietnikowej do dnia 31.12.2022r.

Uwaga: § 13 pkt 3, 4 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.               w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 305.000,00 zł.

Wadium – 60.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 3.050,00 zł.

            Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 15.10.2020r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 09.10.2020r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.