Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję mieszkańców Osiedla Drwęckiego w Ostródzie,

obejmującego ulice:

Kwiatową, Malinową, Łąkową, Generała Zajączka, Partyzantów, Szosę Elbląską, Cichą, Graniczną, Lipową, Zamkniętą, Przygraniczną, Usługową, Krzywą, Różaną, Miłą, Prostą, Zakole, Zieloną, Jasną, Parkową, Dębową, Brzozową, Klonową, Wierzbową, Grabową, Świerkową, Olchową, Celestyna Mrongowiusza, Aleję Lipową, 3-go Maja, Turystyczną, Konstytucji, Nad Kanałem

w dniu 29 września 2020r. w OSTRÓDZKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W OSTRÓDZIE

(UL. 3 MAJA 19)

 

odbędą się Wybory do Rady Osiedla Drwęckiego.

Pierwszy termin wyborów o godz. 18.30

Drugi termin wyborów o godz. 18.45

 

Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości. Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.)

Na wybory należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie: www.bip.warmia.mazury.pl/ostroda gmina miejska, w prasie lokalnej Gazeta Ostródzka oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostróda przy ul. Adama Mickiewicza 24, na tablicy ogłoszeń przy ul. Stefana Czarnieckiego oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie osiedla.

 

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

                                                               Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów

do Rady Osiedla Drwęckiego

Anna Monist