Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 129/33 o powierzchni 3.254 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00049966/7 wraz z udziałem ½ części niezabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 129/34 o powierzchni 518 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00049973/9, położonych w obrębie 6 miasta Ostródy przy ul. Demokracji, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol PU5).

Opis nieruchomości: Działki położone są w strefie pośredniej miasta Ostródy przy ul. Demokracji. Dojazd do działek od strony centrum miasta odbywa się ul. Demokracji o nawierzchni asfaltowej, bezpośredni dostęp do drogi publicznej umożliwiają działki nr 129/13 i 129/21 stanowiące własność Gminy Miejskiej Ostróda. Odległość od centrum wynosi około 1,5 km, od zjazdu z ul. Demokracji ok. 150 m. Od strony południowo-wschodniej przylegają do działki nr 129/13, od strony północno-wschodniej graniczą z działką przeznaczoną pod zabudowę produkcyjno-usługową, po stronie północno-zachodniej znajduje się linia kolejowa relacji Poznań–Skandawa, natomiast od strony południowo-zachodniej znajduje się droga krajowa nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kotłownia rejonowa M.P.E.C. Spółka z o. o. w Ostródzie oraz dawny autodrom zlikwidowanej jednostki wojskowej. Działki posiadają regularny, prostokątny kształt. Teren lekko pagórkowaty, w chwili obecnej niezabudowany, nieogrodzony i niezagospodarowany, w części porośnięty trawą, samosiejkami drzew iglastych i liściastych.

W obrębie ul. Demokracji przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Przez północno-wschodnią część działki nr 129/33 przebiega gazociąg (g 200).

Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem są działki: brak.

Uwaga: art. 35 ust. 2 pkt 5 i 7-10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 782, z późn. zm.)- nie dotyczy.

§ 16 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz.U. z 2014r., poz. 1490, z późn. zm) – nie dotyczy.

Uwaga: Działki znajdują się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ustanowionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997r. Nabywca nieruchomości będzie mógł się ubiegać o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Podmiotem zarządzającym strefą jest:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Olsztynie

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

tel. 89-535-02-41,89-535-90-02

http://www.wmsse.com.pl

e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

Zarządzającemu przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r.,Nr 42, poz. 274, z późn. zm.).

Cena wywoławcza brutto: 242.000,00 zł (w tym podatek od towarów i usług wg. stawki 23%).

Wadium w PLN w wysokości 30.000,00należy wpłacić na konto BGŻ S.A. O/Ostróda 91203000451110000002447620, do dnia 7 sierpnia2015r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, z napisem „Przetarg - sprzedaż działki nr 129/33 wraz z udziałem ½ części w działce nr 129/34, położonych w Ostródzie przy ul. Demokracji” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 dodnia 7 sierpnia2015 r.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. Numer NIP. W przypadku osób prawnych lub reprezentujących inny podmiot, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru Oferenta. Aktualny odpis z właściwego rejestru winien być wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy;

- oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo;

- datę sporządzenia oferty;

- zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem, w przypadku Oferentów dla których przedmiotowa zgoda jest wymagana.

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;

- opis inwestycji oraz najważniejsze elementy zagospodarowania nieruchomości;

- termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Cudzoziemiec, nie będący obywatelem lub przedsiębiorcą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej musi przedłożyć przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Część jawna przetargu odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 11 sierpnia 2015 r.

w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Część jawna odbywa się w obecności Oferentów.

Nabywca ponosi koszty nabycia. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej oferowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej. Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek w BGŻ S.A. O/Ostróda 53203000451110000002446170.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Nabywca zobowiązany jest do:

 

  1. Zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

  2. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą z prawa pierwokupu i nie ubieganie się nabywcy o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta z nabywcą w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego dla Zarządzającego strefą do skorzystania z prawa pierwokupu lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez gminę od Zarządzającego strefą pisemnej informacji o niekorzystaniu z prawa pierwokupu.

  3. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, nabywca zobowiązany jest do uzyskania w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży zezwolenia wydanego przez Zarządzającego strefą na prowadzenie działalności spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1997r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 232,poz. 1548, z późn. zm.) i zwarcia umowy przenoszącej własność w terminie 30 dni od uzyskania zezwolenia.

  4. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefa z prawa pierwokupu oraz nie uzyskania przez nabywcę w wyznaczonym terminie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządzającego strefą o odmowie udzielenia zezwolenia.

 

Informacji o przetargu i sprzedawanych działkach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.

Informacje na temat uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie można zyskać w siedzibie Zarządzającego strefą:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel. 89-535-02-41,89-535-90-02

http://www.wmsse.com.pl, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, umieszczono na stronach internetowych urzędu (www.ostroda2012.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

                                                                              Ostróda, dnia 6 lipca 2015 roku