Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo
do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

 • uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda - w sekretariatach tych szkół, w terminie do 15.09.2012 r.

 

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę
  w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - w Wydziale Oświaty
  i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.09.2012 r,

 

 • słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie
  przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.10.2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 117)
oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. 351,00 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
  niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
  o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 1.152,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
  tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania
  w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka).

        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.

 

Osobami uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • prawni opiekunowie ucznia,
 • pełnoletni uczeń lub słuchacz,
 • dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych,
 • stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych
z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE
SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO