Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5
OGŁOSZENIE
      Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XV/78/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY
ogłasza I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2012
 1. Rodzaj zadania:

 Zadanie nr I/uos
- Udział klubu sportowego w rozgrywkach pki nożnej co najmniej na poziomie IV klasy rozgrywkowej, organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy
kwota dotacji: 100.000 zł /słownie: sto tysięcy złotych/

 Zadanie nr II/uos
- Udział klubu sportowego w rozgrywkach superligi tenisa stołowego oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy
oraz Europejską Federację Tenisa Stołowego
kwota dotacji: 50.000 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/

 Oferty-wnioski na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 27.07.2012 r. (do godz. 15.30) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty-wniosku do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
Otwarcie ofert-wniosków nastąpi w dniu 30.07.2012 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 /o godz. 9.00/.
Opis zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na:
1) tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24
oraz na stronach internetowych:
2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert)
 3) Gminy Miejskiej Ostróda
(zakładka => aktualności)
 Wzór oferty-wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacje konkursowe poszczególnych zadań, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 117, w godz. 7.30-15.30). 
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY
/-/ mgr inż. Marek Bojarski
osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie
art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym
Ostróda, dnia 6 lipca 2012 r.  
                                                            
Do pobrania: