Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z Uchwałą  Nr XV/78/2011 Rady Miejskiej
w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2012
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku budżetowym 2012: 

1. Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętych problemem przemocy domowej.

Łączna kwota dotacji: 8.000zł./słownie: osiem tysięcy złotych/.

2. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostródy promujących poprzez młodzieżowych liderów zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Łączna kwota dotacji: 5.000zł./słownie: pięć tysięcy złotych/.

3. Integracja środowisk, organizacji pozarządowych i innych instytucji przeciwdziałających zjawisku narkomanii i patologiom społecznym.

Łączna kwota dotacji: 4.000zł./słownie: cztery tysiące złotych/.

4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych przemocą domową, alkoholizmem i narkomanią.

Łączna kwota dotacji: 6.000zł./słownie: sześć tysięcy złotych/.

5.Zorganizowanie lokalnej kampanii promującej zdrowy styl życia i abstynencję dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Łączna kwota dotacji: 2.000zł./słownie dwa tysiące złotych/.

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym, promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Łączna kwota dotacji: 4.000zł./słownie: cztery tysiące złotych/.

7. Organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, przemocą domową i wykluczeniem społecznym.

Łączna kwota dotacji: 5.000zł./słownie: pięć tysięcy złotych/.

 

Oferty na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie,
z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 23.05.2012 r. (do godz. 15.30) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2012 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
ul. Adama Mickiewicza 24 /o godz. 9.00/.

 

Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na stronach internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/125/Konkursy_ofert/

(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert)

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://www.ostroda2012.pl/

(zakładka => aktualności).

Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto
w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul.Olsztyńska 2 (pokój nr 4, w godz. 7.30-15.30).

Burmistrz Miasta Ostródy

                                         /-/ Olgierd Dąbrowski 

Załącznik do pobrania