Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ostróda, dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Osiedlowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 70/15, o powierzchni 1,0302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00048368/8, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy usługowej (symbol US1). Zabudowę należy kształtować jako wolnostojącą do trzech kondygnacji.

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, położona bezpośrednio przy ul. Osiedlowej, po prawej stronie jadąc od ul. Olsztyńskiej, o regularnym kształcie trapezu o wydłużonych bokach. Teren lekko pofałdowany z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, porośnięty samosiewem trawiastym, zakrzaczony i częściowo zadrzewiony. Drzewostan bez wartości gospodarczej. W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa i gazowa. Warunki techniczno-użytkowe średnie. Nieruchomość przecina skarpa, teren podmokły od strony północno-wschodniej. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) - nie dotyczy.

§ 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1490) – nie dotyczy.

Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Cena wywoławcza brutto: 766.000,00 zł.

Wadium w PLN w wysokości 150.000,00 należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas O/Ostróda 91203000451110000002447620, do dnia 05.06.2017r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Postąpienie nie mniejsze niż 7.660,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 08.06.2017r. w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Osoby startujące w przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione.

Nabywca ponosi koszty nabycia. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej oferowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej. Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek w BGŻ BNP Paribas O/Ostróda 53203000451110000002446170.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.