Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 1817 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 05.07.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację w roku budżetowym 2017 poniższych zadań publicznych.