Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Ostróda, dnia 4 sierpnia 2017r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 m. Ostróda przy ul. Józefa Sowińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 74/9, o powierzchni 4245 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00051155/6, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, symbol (2MW).

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona między ul. Józefa Sowińskiego a jeziorem Drwęckim. Działka o nieregularnym kształcie, zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi o nr porządkowych 2, 4 ,6 i 8 oraz jednym niemieszkalnym. Zużycie techniczne budynków od 75% do 90%. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku jeziora. Nieruchomość uzbrojona w pełną sieć infrastruktury technicznej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują się: dworzec kolejowy, dworzec komunikacji autobusowej, przystanie żeglarskie, market handlowy sieci „Jasam”, budynek mieszkalny typu apartamentowego oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Budynek mieszkalny nr 2 (nr ew. 50/10;1), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zadaszony dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Powierzchnia zabudowy 97 m2, kubatura 593 m3, rok budowy 1908.

Budynek mieszkalny nr 4 (nr ew. 50/10;2), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytej papą, instalacje zdewastowane. Powierzchni azabudowy 195 m2, kubatura 1191,45 m3, rok budowy 1908.

Budynek mieszkalny nr 6 (nr ew. 50/10;3), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytej papą, instalacje zdewastowane. Powierzchnia zabudowy 96 m2, kubatura 480 m3 , rok budowy 1908.

Budynek mieszkalny nr 8 (nr ew. 50/10;5), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytej onduliną, instalacje zdewastowane. Powierzchnia zabudowy 113 m2, kubatura 813,60 m3 , rok budowy 1908.

Budynek niemieszkalny (nr ew. 50/10;8), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,zadaszony dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytej papą, instalacje zdewastowane.Powierzchnia zabudowy 13 m2, kubatura 26 m3 , rok budowy 1930.

Położona w obrębie 5 m. Ostróda, przy ul. Józefa Sowińskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.524.220,00 zł.

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywolawczej, tj. 15.250,00 zł.

Uwaga: Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 710, z późn. zm.).

Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefie ochrony ekspozycji „E”. Wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obciążenia: Działka nr 74/2 obciążona jest prawem przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 74/1.

Zobowiązania- brak.

Przez nieruchomość przebiegają kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przyłącza wodociągowe i gazowe, napowietrzna linia energetyczna ze słupami oświetleniowymi z nadziemną linią energetyczną oraz podziemną linią energetyczną.

Uwaga: Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn. zm.) - nie dotyczy.

§ 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1490) – nie dotyczy.

Wadium w PLN w wysokości 300.000,00 należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas O/Ostróda 91203000451110000002447620, do dnia 09.10.2017r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 12.10.2017 r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24.

 

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz. 1061, ze zm.) do zawarcia umowy notarianej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.