Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), Uchwałą Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2018