Mapa witryny

16.10.2020

Ogłoszenie – Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok