Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Misją Urzędu Miejskiego w Ostródzie jest świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój Gminy Miejskiej Ostróda.

Dla realizacji misji wyznacza się następujące cele:

  1. osiąganie celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospdodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025,
  2. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług,
  3. kompetentne, sprawne i bezstronne załatwianie spraw w terminach i trybachokreślonych w przepiach prawa i obowiąujących procedurach,
  4. zwiększenie poziomu zadowolenia obsługiwanych klientów,
  5. tworzenie przyjaznych relacji z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miast,
  6. stałe doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim, w tym utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN EN ISO 9001:2015-10.