Mapa witryny

Czyste powietrzeAktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Ostróda:

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 196
liczba zawartych umów o dofinansowanie: 154
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 107
kwota wypłaconych dotacji: 1 717
604,58

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, mieszkańcy Gminy Miejskiej Ostróda mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w procesie składania wniosków o dofinansowanie, którzy udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym, a także wspierają Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w  Urzędzie Miasta w Ostródzie, w pok. 305

Informacje o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

„Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Na co?

 • na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
 • instalację c.o. i c.w.u.
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Ile?

 • do 67 200 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 100 200 dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 136 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program obejmuje 3 części dla Beneficjentów:

       1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany w PIT,
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

     2.  Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

       3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

lub

mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem.

UWAGA: Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie o dochodach niezbędne do wniosku o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy Gminy Miejskiej Ostróda mogą otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 ­

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć – maksymalne kwoty dotacji:

Złożenie wniosku o dofinansowanie

     1. Przez Internet lub w urzędzie

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 • pośrednictwo punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta (Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Olsztynie lub przekazanie za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie). Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Olsztynie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl
 • serwis gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

(wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym)

(złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie)

     2. Za pośrednictwem banku

Wnioski można też składać w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/)

Kontakt

 • Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ostródzie pod numerem telefonu:

89 642 94 88

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod numerem telefonu:

89 522 02 05

 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze pod numerem telefonu:

22 340 40 80

Więcej informacji: