Mapa witryny

30 czerwca 2022

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie – informacja o głosowaniach nad Uchwałami.

29 czerwca odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Ostródzie. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad, naniesieniu zmian w porządku obrad oraz przyjęciu sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Radni przeszli do dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Po przedstawieniu Raportu o Stanie Gminy Miejskiej odbyła się debata nad tym dokumentem, w której głos zabierali […]

29 czerwca odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Ostródzie.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad, naniesieniu zmian w porządku obrad oraz przyjęciu sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Radni przeszli do dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad.

Po przedstawieniu Raportu o Stanie Gminy Miejskiej odbyła się debata nad tym dokumentem, w której głos zabierali zarówno Radni, jak również przedstawiciele władz miasta, w tym Burmistrz Ostródy.

Następnie głosowano w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostróda wotum zaufania. W wyniku głosowania Rada Miejska nie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania.

W kolejnym punkcie podjęta została Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2021 rok.

W tym głosowaniu większość Radnych wstrzymała się od głosu, w związku z powyższym nie udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda za 2021 rok.

W następnych głosowaniach przyjęte zostały następujące Uchwały:

– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.

– w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

– w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

– w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Stacyjkowo”,

– w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozu lokalnego transportu zbiorowego,

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

– w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Po podjęciu ostatniej z wyżej wymienionych Uchwał Rada Miejska w Ostródzie podjęła niespodziewaną decyzję o przerwaniu LVIII Sesji Rady Miejskiej, a jej wznowienie wyznaczono na 24 sierpnia br.

W związku z tym Uchwały dotyczące:

  • odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy,
  • zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza,
  • odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (…) położonej przy ul. Nadrzecznej,
  • ustalenia wysokości diet Radnych,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostróda dla terenu położonego przy ul. Piastowskiej i ul. Grunwaldzkiej nie zostały przeprocesowane.