Mapa witryny

26.03.2021

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, tj. od dnia 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2024r. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w obrębie 5 m. Ostróda przy ul. Adama Mickiewicza, […]

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, tj. od dnia 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2024r. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w obrębie 5 m. Ostróda przy ul. Adama Mickiewicza,  oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 26/6 o powierzchni 93m2 oraz nr 26/5 o powierzchni 12 m2, księga wieczysta nr EL1O/00015501/3, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny.

Opis nieruchomości: Teren przeznaczony do wydzierżawienia o kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowiący część działek nr 26/6 i 26/5,  o łącznej powierzchni 105 m2 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru Europejskiego nad Jeziorem Drwęckim oraz Skweru kpt. Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz. Od strony północnej graniczy z nieruchomością położoną przy ul. Adama Mickiewicza 13B, zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na cele gastronomiczne oraz mieszkalne. Wzdłuż jego południowej granicy znajduje się ogólnodostępny ciąg komunikacyjny ( chodnik). Teren niezabudowany, o nawierzchni utwardzonej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest na cele zieleni parkowej (bez prawa zabudowy budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi).

Termin wnoszenia opłat: miesięczny czynsz dzierżawny będzie wnoszony do 15-tego dnia miesiąca, którego dotyczy, z wyjątkiem czynszu za miesiąc styczeń, który będzie mógł być wnoszony w terminie do 15 lutego.

Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie, z dniem 1 stycznia kolejnego roku dzierżawy, w oparciu o średnioroczny wskażnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, pok. Nr 202G, w godzinach pracy urzędu.

Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.

Wadium w PLN w kwocie 1300,00 zł,( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 23.04.2021r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach, opisane: „Przetarg – dzierżawa ogródek gastronomiczny przy Bulwarze Europejskim w Ostródzie”, należy składać w sekretariacie (pok. Nr 219) Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, do godz. 15.00, dnia 23 kwietnia 2021r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko (nazwę oferenta) oraz adres i telefon kontaktowy (adres e-mail) oferenta.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
  o przetargu oraz umowie dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowany czynsz netto za okres (letni) od 04. do 30.09. oraz za okres (zimowy)
  od  01.01. do 31.03 i od 01.10. do 31.12.
 5. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 6. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub w przypadku osób prawnych osobę upoważnioną.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 27.04.2021r. w sali nr 201G Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu dzierżawnego (netto) wynosi:

 1. W okresie od  04. do 30.09. – 9,90 zł /m2.
 2. W okresie od  01. do 31.03 i od 01.10. do 31.12. – 1,50 zł/m2.

Do zaoferowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia z wynikiem negatywnym przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestników o wyniku przetargu, a osobę ustaloną jako dzierżawca o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (89) 642-94-69, 642-94-72, 642-94-23.