Mapa witryny

12.01.2023

Ostróda, dnia 12 stycznia 2023 r.   Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie […]

Ostróda, dnia 12 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  EL1O/00041724/3.

Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona nr 34/4 posiada kształt prostokątny. Teren działki w części przylegającej do drogi jest płaski, niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Północna część działki obniżona, graniczy z rowem melioracyjnym. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega naziemna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa doprowadzone do ostatniej zabudowanej działki przy ul. Partyzantów (budynek 20E, odległość około 80 m).
Zabudowę należy kształtować jako wolnostojąca do trzech kondygnacji z ostatnią kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
Kąt nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku 30-45 stopni. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2213) – nie dotyczy.
Wskazanie punktów granicznych nieruchomości na koszt nabywcy.

Cena wywoławcza brutto180.000,00 zł.
Wadium30.000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 1800,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 23.02.2023 r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium nr: 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 17.02.2023 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego powyższy fakt.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.07.2022r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 29.09.2022r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.