Mapa witryny

11.12.2020

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 15/4, o powierzchni 0,1132 ha, księga wieczysta EL1O/00038886/2. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana i niezagospodarowana, posiada wydłużony prostokątny […]

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy
ul. 11 Listopada, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
15/4,
o powierzchni
0,1132 ha, księga wieczysta EL1O/00038886/2.

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana i niezagospodarowana, posiada wydłużony prostokątny kształt. Teren działki płaski, częściowo ogrodzony. Na działce rosną 4 drzewa liściaste, pozostała część działki jest w znacznym stopniu zakrzaczona. Przez północno-zachodnią część działki przebiega miejska sieć ciepłownicza, która nie stanowi części składowej nieruchomości.

W ulicy 11 Listopada przebiegają sieci energetyczna wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa telekomunikacyjna posiada pełne uzbrojenie, wystawa południowo wschodnia.

Najbliższe sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i handlowo-usługowa. Dojazd przez działkę nr 15/3, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

– Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskie „B”. Wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

– Na działce posadowiony jest częściowo garaż blaszany – umowa dzierżawy do dnia 31.12.2020r.

– Na działce zlokalizowana jest blaszana wiata śmietnikowa wspólnoty budynku przy
ul. 11 Listopada 23 – umowa dzierżawy do dnia 31.12.2022r.

– Nieruchomość zostanie obciążona służebnością przesyłu na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
(t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 254.000,00 zł.

Wadium – 50.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 2540,00 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 15.01.2021r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 21.01.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r.,
poz. 2278, ze zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.10.2020r.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.