Mapa witryny

12.02.2021

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 203/7, o powierzchni 1,2833 ha, księga wieczysta EL1O/00037456/2. Opis nieruchomości: działka położona jest w bardzo bliskim sąsiedztwie […]

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 203/7, o powierzchni 1,2833 ha, księga wieczysta EL1O/00037456/2.

Opis nieruchomości: działka położona jest w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7(brak możliwości zjazdu). Działka posiada w swej zasadniczej części regularny, prostokątny kształt. Teren płaski, praktycznie w całości utwardzony prefabrykowanymi płytami betonowymi. Działka jest niezabudowana. Na działce znajdują się nieczynne przyłącza oraz fragmenty nieczynnych instalacji technicznych. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i telekomunikacyjną. Dojazd do nieruchomości droga asfaltową oraz wewnętrzna o nawierzchni szutrowej.
W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej i produkcyjnej – rozdzielnia gazu, zakład produkcyjny „Indyk Mazury”, baza przedsiębiorstwa drogowego
oraz kilka mniejszych zakładów usługowych. Ogólny stopień zagospodarowania najbliższego otoczenia określa się jako średni. Odległość od centrum miasta około 1,2 km. Lokalizacja dobra dla funkcji produkcyjno-usługowej.

Uwaga: § 13 pkt 3, 4 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1490, ze zm.) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium – 180.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 9.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 22.04.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620,
do dnia 16.04.2021r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278, ze zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.11.2020r.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.