Mapa witryny

22.09.2022

Ostróda, dnia 22 września 2022 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Stanisława Moniuszki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU6), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem […]

Ostróda, dnia 22 września 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Stanisława Moniuszki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU6), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 104 o powierzchni 525 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr  EL1O/00043755/3.
Cena wywoławcza brutto – 73.000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 730,00 zł.
Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz.U. z 2021r.,  poz. 2213) – nie dotyczy.

Opis nieruchomości: Działka posiada regularny, prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bp”- zurbanizowane tereny niezabudowane. Teren działki z łagodnym spadkiem w kierunku północno-wschodnim, częściowo ogrodzony (ogrodzenia posesji sąsiednich) niezagospodarowany, niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiasta. Na działce znajdują się pojedyncze drzewka owocowe ( pozostałość starego sadu). W ciągu ul. Stanisława Moniuszki przebiegają sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna oraz miejska sieć ciepłownicza.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 27 października 2022r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych do ww. nieruchomości, tj. działek położonych w obrębie 10 m. Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:
103, położonej w obr. 10 m. Ostróda, przy ul. Stanisława Moniuszki 17.
105, położonej w obr. 10 m. Ostróda, przy ul. Stanisława Moniuszki 19.
106, położonej w obr. 10 m. Ostróda, przy ul. Stanisława Moniuszki 21.
89/3, położonej w obr. 10 m. Ostróda, przy ul. Jana Kilińskiego 9.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 21 października 2022r.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii (pok. Nr 119). O fakcie złożenia zgłoszenia należy powiadomić Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie (tel. 89-642-94-72).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/), na stronie internetowej urzędu pod adresem (www.ostroda.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, w dniu 25.10.2022 r.

Wadium w PLN w wysokości 15.000,00 należy wnieść do dnia 21 października 2022 r. na konto w Banku Millennium nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego powyższy fakt.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 sierpnia 2022r.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.