Mapa witryny

23.04.2024

GP.6220.1.2024 Ostróda, dnia 22 kwietnia 2024 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572, dalej Kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie […]

GP.6220.1.2024

Ostróda, dnia 22 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572, dalej Kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm., dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam,

że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostróda postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji instalacji służącej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów – punktu skupu złomu, która będzie zlokalizowana na działce nr 192/38 obręb 10 miasta Ostróda przy ul. Składowej został już zebrany wystarczający materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie – Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu w postanowieniu WSTE.4220.24.2023.JS.2 z dnia 25.03.2024 r., Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w opinii GD.ZZŚ.4901.66.2024.WL z dnia 05.03.2024 r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w opinii sanitarnej ZNS.9022.3.11.2024 z dnia 18.03.2024 r. zajęli stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, w tym możliwość zapoznania się z zebranym podczas postępowania materiałem dowodowym oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów. Z aktami sprawy można zapoznawać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 204G w godzinach od 7:30 do 15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem (89) 642-94-24. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (/UrzadOstroda/SkrytkaESP), w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uznaje się za dokonane dnia 8 maja 2024 r., po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpiło 23 kwietnia 2024 r. Uwagi i wnioski można składać do dnia 15 maja 2024 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie: www.bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Ostróda i na tablicy ogłoszeń przy ul. Stefana Czarnieckiego.
Treść klauzuli informacyjnej Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/3962/obowiazek-informacyjny.html