Mapa witryny

18.05.2023

Ostróda, dnia  18 maja 2023 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 9 m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3MN), […]

Ostróda, dnia  18 maja 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 9 m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3MN), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 175/27 o powierzchni 0,1429 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1O/00040447/0 wraz z udziałem ½ części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 175/25 o powierzchni 0,0185ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr EL1O/00035883/0.

Opis nieruchomości:

  1. Działka nr 175/27 położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego. Dojazd do nieruchomości od strony ścisłego centrum miasta odbywa się ul. Stefana Czarnieckiego o nawierzchni asfaltowej i ul. Józefa Poniatowskiego o nawierzchni brukowanej. Działka nr 175/27 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 175/25.W najbliższym sąsiedztwie – po stronie zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, po stronie wschodniej znajdują się dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane w roku 1992. Po przeciwnej stronie ul. Józefa Poniatowskiego znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w roku 2000. Działka leży na terenie pochyłym ze spadkiem w kierunku południowym. Po stronie południowej znajdują się tereny uprawiane rolniczo oraz Zespół Szkół Rolniczych. Odległość od zjazdu z ul. Stefana Czarnieckiego wynosi ok. 150 m, od ścisłego centrum miasta ok. 500 m. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna dla funkcji mieszkaniowej z uwagi na dobry dojazd oraz bezkonfliktowe sąsiedztwo. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do pogrubionej litery „L”. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny-rola klasy III b oraz pastwisko klasy V. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, krzewami i pojedynczymi samosiejkami. Teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 114 m n.p.m. do 120 m n.p.m. przy granicy północnej (od strony drogi dojazdowej). W południowej części działki teren lekko zniwelowany za pomocą nawiezionej ziemi i gruzu-widoczne elementy betonowe, kamienne i cegły porozbiórkowe. Działka częściowo ogrodzona od strony północnej, wschodniej i zachodniej (ogrodzenia posesji sąsiednich). Działka znajduje się w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przez działkę nr 175/27 przebiega nieczynna kanałowa sieć ciepłownicza. Przez teren działki przebiegają również sieci i przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazociąg. Na części  działki od strony północnej i zachodniej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza strefę kontrolowaną od gazociągu średniego ciśnienia.
  2. Działka nr 175/25 położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy Józefa Poniatowskiego. Dojazd do nieruchomości od strony ścisłego centrum miasta odbywa się ul. Stefana Czarnieckiego o nawierzchni asfaltowej i ul. Józefa Poniatowskiego o nawierzchni brukowanej. W najbliższym sąsiedztwie – po stronie zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, po stronie wschodniej znajduje się działka nr 175/27 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po przeciwnej stronie ul. Józefa Poniatowskiego znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w roku 2000. Odległość od zjazdu z ul. Stefana Czarnieckiego wynosi ok. 150 m, od ścisłego centrum miasta ok. 500 m. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do pogrubionej litery „L”. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny-rola klasy IIIb oraz pastwisko klasy V. Działka niezabudowana, teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 117 m n.p.m. do 120 m n.p.m. przy granicy północnej ( od strony ul. Józefa Poniatowskiego). Przez teren działki przebiegają sieci i przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazociąg. Na większej części działki  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza strefę kontrolowaną od gazociągu średniego ciśnienia. Działka stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni trawiasto-szutrowej, przy zjeździe z ul. Józefa Poniatowskiego metalowa brama otwierana przesuwnie. Działka przeznaczona jest w udziałach po ½ części do obsługi niezabudowanej działki nr 175/27 oraz działki nr 175/26, zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 311.300,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 3120,00 zł.
Wadium – 60.000,00 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium:

nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 30.06.2023 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1100, w dniu 06.07.2023 r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.

 

Do pobrania:
Mapa dz_9-175_27.pdf