Mapa witryny

25.05.2023

Ostróda, dnia  25 maja 2023 r.   O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 137 o powierzchni 0,0792 ha, dla której Sąd Rejonowy […]

Ostróda, dnia  25 maja 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 7 m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 137 o powierzchni 0,0792 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00042036/0.

Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Hanki Ordonówny. Działka leży w zespole niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Kompleks działek zlokalizowany jest na zapleczu ul. Stefana Jaracza, za zespołem zwartej zabudowy, w pasie terenu pomiędzy ul. Stefana Jaracza, a brzegiem jeziora Smordy (Jakuba). Obsługę komunikacyjną projektowanego osiedla zapewnia działka oznaczona nr 132, o nawierzchni gruntowej nieurządzonej, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele dróg publicznych. Zespół działek zlokalizowany jest na terenie pochyłym w kierunku jeziora. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż ul. Stefana Jaracza oraz nowe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone przy urządzonej części ul. Hanki Ordonówny. Działka leży w odległości około 75 m od zjazdu z ul. Stefana Jaracza. Lokalizacja nieruchomości korzystana dla funkcji mieszkaniowej. Sąsiedztwo funkcji bezkonfliktowe. Działka posiada kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem. Działka narożna. W ewidencji grunt sklasyfikowany jest jako grunt orny – rola klasy IVb. Teren o łagodnej konfiguracji. Działka niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i samosiejkami. W przyległej drodze dojazdowej przebiegają sieci wodociągowa (wo110), kanalizacji sanitarnej (ks200) i kanalizacji deszczowej (kd300). Sieć elektroenergetyczna biegnie wzdłuż ul. Stefana Jaracza oraz w obrębie urządzonego odcinka ul. Hanki Ordonówny.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – nie dotyczy.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 6 lipca 2023 r. w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Cena wywoławcza brutto – 178 200,00 zł.
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.  1 790,00 zł.
Wadium – 35 000,00 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium:
nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 30.06.2023 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.

 

Do pobrania:
Mapa pogladowa.pdf